Jesaja 44:23

Zingt vrolijk, gij hemelen! want de HEERE heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met lofzangen, gij woud en alle geboomte daarin! want de HEERE heeft Jakob verlost, en Hij heeft Zich in Israël verheerlijkt.