Rentmeester

Liefde, zorg en eerbied voor Gods schepping zijn geen linkse hobby. Iedere oprechte christen kent de verwondering van de psalmdichters die op hoge tonen Gods majesteit en heerlijkheid in de schepping bejubelen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis beveelt ons twee bijzondere boeken ter bestudering aan: het boek van de Schriftuur en dat van de natuur. Wie leest door de bril van het geloof, ziet hoe al het geschapene als letters klein en groot heenwijzen naar zijn Maker. Een prachtig voorbeeld is Psalm 104.

Als schepsel te midden van andere schepselen, ben ik geroepen tot verantwoordelijk omgaan met dat wat God gemaakt heeft. We spreken van “rentmeesterschap”. Een term die helaas te vaak misverstaan werd en wordt. Een rentmeester beheert wat niet zijn persoonlijke eigendom is. De aarde is immers van de Heere (Psalm 24). Wie dat beseft, oefent zijn beheerstaak uit met de grootst mogelijke zorg en toewijding. Hij komt op voor de glorie van God. Hij ontdekt de mogelijkheden die de Heere in Zijn schepping heeft gelegd en benut die, zonder roofbouw te plegen, te vernietigen en verwoesten.

Er zijn ook slechte rentmeesters. Eigenbelangen staan dan voorop. Is de relatie God- mens verbroken, dan merkt de schepping dat. Paulus hoorde haar zuchten (Romeinen 8) onder falend rentmeesterschap. Ben ik een vloek of een zegen in Gods schepping?

“NatuurGetrouw” wil het bewustzijn van onze plaats en positie in Gods schepping onder brede(re) aandacht brengen en versterken. Een uitstekend initiatief. Helaas hardnodig. Het gaat immers niet goed met de schepping. Lucht, bodem en water zijn vergaand verontreinigd. Planten- en diersoorten sterven uit. De biodiversiteit is in weinig jaren tijds sterk teruggegaan. Deze alarmerende ontwikkelingen laten zien hoe urgent het is om ernst te maken met ons rentmeesterschap.

De vraag dringt zich aan ons op of de economie voortdurend moet groeien? Het prijskaartje dat aan onze welvaart hangt is hoog. Het raakt ons eigen welzijn.

Laat duidelijk zijn dat “NatuurGetrouw” in geen geval een anti-boer-beweging wenst te zijn. We hebben land- en tuinbouw nodig. Er liggen echter wel grote uitdagingen voor de sector. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van vergroenen en duurzaamheid. Gaat het lukken om de positie van boer, tuinder en visser te verbeteren en landbouw en natuur beter te verbinden?

In Openbaring 11: 18 wordt het verderf aangekondigd over hen die de aarde verderven. vernietigen. Wie de oude aarde niet eert, is de nieuwe niet weerd.

Ds. J. Belder

Emeritus predikant en columnist RD